Miten segmentoit datasi? Löydätkö ryhmissä esiintyvät säännöt ja lainalaisuudet?

SPSS Segmentointimentelmiä – kurssilla käydään läpi tyypillisimmät tilastolliset segmentointimenetelmät huomioiden niiden tekninen toteutus SPSS:llä sekä tilastollinen lähestymistapa.

Sisältö

  • Muuttujaryhmien etsiminen faktorianalyysillä
  • Summattavien muuttujien reliabiliteetti-tarkastelut
  • Ominaisuuksien ryhmiinerottelukyvyn tutkiminen erotteluanalyysillä
  • Samoin käyttäytyvien ryhmien etsiminen ryhmittelyanalyysillä
  • Datassa esiintyvien sääntöjen ja segmenttien etsiminen päätöspuiden avulla CHAID-menetelmällä
  • Tulosten tulkinta


Vaatimukset: SPSS Perusteet tai vastaava ohjelmiston hallinta

Hinta: 550 € / henkilö / päivä. Hintaan lisätään arvonlisävero.