SPSS Statistics Complex Samples -lisämodulilla käsitellään luotettavasti moniasteisella otannalla poimittuja otoksia. Otanta voidaan suorittaa käyttäen perinteisiä otantamenetelmiä – yksinkertaista satunnaisotantaa, systemaattista otantaa tai ositettua otantaa asteittain. Voidaan käyttää Complex Samplesin analyysejä myös valmiille moniasteisella otannalla poimitulle otokselle vain määrittelemällä, miten otanta on tehty.


Sisältää kompleksisten otosten:

  • Frekvenssit
  • Tunnusluvut
  • Ristiintaulukoinnin (Crosstabs)
  • Suhdeluvut (Ratio)
  • Yleistetyt lineaariset mallit (CSGLM)
  • Logistisen Regression (CSLOGISTIC)
  • Ordinal Regression (CSORDINAL)
  • Cox Regression (CSCOXREG)


Sampling Plan Wizardin avulla suunnittelet ja määrittelet helposti otantaraamit moniasteiselle otannalle ja suoritat otannan halutulla tavalla. Analysis Preparation Wizardin avulla määrittelet otanta-asetelmasi ohjelmalle sekä valitset halutun estimointimetodin. Kun määrittelyt on tehty (käytetään ns. plan-tiedostoja, missä käytetyt menetelmät ja painot on määritelty), voidaan käyttää Complex Samplesin analysointitoimintoja.