IBM SPSS Statistics Base sisältää kaikki toiminnot tiedon syöttöön, tietokantojen käsittelyyn
ja hallintaan. Muuttujien uudelleenkoodaukset, uusien muuttujien luomiset sekä aikamuuttujien
käsittelyt onnistuvat nopeasti helppokäyttöisillä muokkaustoiminnoilla. Mukana ovat
myös tilastolliset tunnusluvut, suhdeluvut ja korrelaatiot.
Seuraavat analyysit sisältyvät Base-moduliin:

 • Ristiintaulukointi, khii-toiseen riippumattomuustesti ja sarakeprosenttien testaus
 • OLAP-kuutiot
 • T-testit
 • Yksi- ja useampisuuntainen varianssianalyysi sekä kovarianssianalyysi
 • Lineaarinen regressioanalyysi sekä Curve estimation – toiminto (11 eri regressiomallia yhden
  selittäjän ja yhden selitettävän mallille)
 • ALS (Automatic Linear Models)
 • Järjestysasteikollisten regressioanalyysi eli Ordinal Regression
 • Ryhmittelyanalyysi (TwoStep, hierarkkinen ja K-Means)
 • Erotteluanalyysi
 • Faktori- ja pääkomponenttianalyysi
 • Reliabiliteettianalyysi ja moniulotteinen skaalaus (MDS)
 • Ei-parametriset menetelmät
 • Lähimmän naapuruuden menetelmä (nearest neighbor)
 • Multiple Response – taulukot (monivastausmuuttujien käsittely)
 • Matriisikieli, makrot sekä toimintojen ohjelmoitavuus käyttäen ulkopuolista ohjelmointikieltä,
  esim. python.
 • selaimilla toimivien interaktiivisten raporttien luominen

 

Tulokset esitetään pivot-taulukoina, joita voidaan pyöritellä, piilottaa, kopioida ja muokata
haluttuun muotoon. Taulukot on helppo tallentaa muihin sovelluksiin Export-toiminnon
avulla: HTML, txt-muoto, Word, Excel, PowerPoint ja pdf.


Mukana on yli 50 yleisintä kuvatyyppiä. Kuvia voi tehdä joko standardigrafiikalla tai käyttäen
Chart Builder – interaktiivista kuvan rakennustoimintoa. Lisäksi käytettävissä Graphboard
- toiminto, jolla voit hyödyntää IBM SPSS Visualization Designer:lla tuotettuja kuvatemplateja.